TRANSFORMATIEAGENDA

TRANSFORMATIEAGENDA

Het verkennen van trends en ontwikkelingen, het verdiepen van kernthema’s en het onderzoeken van verschillende scenario’s zijn de opmaat geweest om te komen tot een maatschappelijk gedragen visie en transformatieagenda.

De transformatieagenda is gegroepeerd rondom vijf overkoepelende agendathema’s die gezamenlijk de beweging schetsen zoals we die gaandeweg in het programma hebben vormgegeven. Elk agendathema is uitgewerkt in een aantal onderwerpen die die beweging kunnen realiseren. Twintig onderwerpen die de gezamenlijke opgave formuleren voor de komende twintig jaar, zijn verder geconcretiseerd naar de doelen voor de start, de kortere termijn en waar we in 2040 uit willen komen. We hebben ook steeds aangegeven hoe de realisatie in een eerste stap aangejaagd kan worden. De totale opgave karakteriseert de transformatie naar een samenleving waarin voor iedereen perspectief bestaat. Het geheel van deze opgave verwoordt de gezamenlijke visie op hoe we onze samenleving de komende twintig jaar willen inrichten.

De transformatieagenda is niet statisch. Het is een actieagenda met doe-coalities die de komende jaren door de betrokkenen steeds meer invulling krijgt. Daarbij kijken we ook naar wat er al gebeurt. Welke antwoorden zijn al gevonden door verschillende partijen? En hoe kunnen we die verder ondersteunen en versterken? Lees de transformatieagenda nu hier.

Doe-coalities

De complexiteit van de verschillende vraagstukken in de ouder wordende samenleving is zodanig dat een volledig uitgewerkte oplossing niet direct voorhanden is maar gaandeweg in de praktijk uitgevonden en uitgewerkt moet worden. En het goede is dat terwijl we ons landelijk zorgen maken over die toekomst er vaak regionaal al gewerkt wordt aan oplossingen. We hebben deze regionale domeinoverstijgende coalities doe-coalities genoemd. Doe-coalities zijn regionale of lokale samenwerkingsverbanden van mensen en organisaties (natuurlijke en rechtspersonen) die domeinoverstijgend bezig zijn met het transformeren van zorg en ondersteuning naar een vitale gemeenschap. Het betreft vaak langdurige structurele samenwerking, die op basis van de realisatie van de onderlinge afhankelijkheid en opgebouwd vertrouwen tussen de verschillende bestuurders werkt aan oplossingen en antwoorden voor huidige en toekomstige uitdagingen. Doe-coalities hebben vaak geen juridische organisatievorm waarbij financiering en afstemming binnen de concrete innovaties plaatsvinden en partijen deelnemen vanuit een welgemeend eigenbelang en vooral verantwoordelijkheid om een bijdrage aan de oplossing van organisatie en domeinoverstijgende uitdagingen. Ze kunnen, afhankelijk van het vraagstuk, lokaal, regionaal of landelijk opereren en werken in de praktijk aan oplossingen op basis van gedeelde investeringen en/of risico’s.

Omdat we willen voorkomen dat we het wiel opnieuw uitvinden hebben we binnen het programma Ouder Worden 2040 geïnventariseerd waar deze doe-coalities actief zijn om ze te ondersteunen en daar waar mogelijk op te schalen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende doe-coalties die opgenomen zijn in de publicatie Ouder Worden 2040.

Zorg dichterbij

Salland United

Blauwe zorg

Beter samen in noord