Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie?

Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie?

Wat is nou eigenlijk een doe-coalitie? Doe-coalities worden in de Transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving genoemd als partijen die gezamenlijk een transformatie kunnen realiseren op regionaal niveau. Onze definitie voor een doe-coalitie is als volgt:

‘Doe-coalities zijn regionale of lokale samenwerkingsverbanden van mensen en organisaties die domeinoverstijgend bezig zijn met het transformeren van zorg en ondersteuning naar een vitale gemeenschap’

Deze samenwerkingsverbanden werken dus altijd domeinoverstijgend en zijn actief bezig met het transformeren van zorg en ondersteuning. Een intentieverklaring voor een betere samenwerking valt hier dus niet direct onder. Het formuleren van concrete doelen en acties zijn essentieel.