Ouder Worden 2040 stimuleert kennisuitwisseling. Wij betrekken bij de maatschappelijke dialoog bestaande onderzoeken, feiten, trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van ouder worden in Nederland.

 

FilterAllesGezondheid Welzijn ZorgLeefomgevingLeren Werk InkomenuitgelichtWonenZingeving Meedoen Vrije tijd
 • Mobiliteit voor meedoen: toegankelijkheid en mobiliteit voor iedereen
  Mobiliteit voor meedoen: toegankelijkheid en mobiliteit voor iedereen
  'Mobiliteit voor meedoen: Toegankelijkheid en mobiliteit voor iedereen' is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040. Voor veel ouderen is zelfstandig boodschappen doen en deelnemen aan sociale activiteiten niet vanzelfsprekend. Dat komt bijvoorbeeld omdat ouderen in mindere mate gebruik kunnen maken van vervoersmiddelen, of omdat zorg, winkels en activiteiten voor hen niet op loopafstand zijn. In het whitepaper beschrijven we wat er nodig is om in 2040 in Nederland mobiliteit inclusief in te richten. Ook geven we een overzicht van bestaande initiatieven die ouderen helpen mobiel te blijven en aan activiteiten mee te doen.
 • Gewaardeerd en betekenisvol, het hele leven lang: duurzaam veranderen van beeldvorming over ouderen
  Gewaardeerd en betekenisvol, het hele leven lang: duurzaam veranderen van beeldvorming over ouderen
  Het whitepaper ‘Gewaardeerd en betekenisvol, het hele leven lang’ is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040 en gaat over het duurzaam veranderen van beeldvorming over ouderen en ouder worden. De huidige beeldvorming over ouderen en oud zijn in onze samenleving is veelal negatief. Dat heeft op individueel niveau invloed op gezondheid en gedrag. Op maatschappelijk niveau heeft het bijvoorbeeld als effect dat ouderen een veel kleinere kans hebben om werk te vinden. In deze whitepaper schetsen we verschillende richtingen die bij kunnen dragen aan het positief veranderen van de beeldvorming over ouderen en doen we voorstellen voor toekomstig onderzoek op dit onderwerp.
 • Regionale samenwerking in de praktijk: verbinden en versterken van doe-coalities en burgerinitiatieven
  Regionale samenwerking in de praktijk: verbinden en versterken van doe-coalities en burgerinitiatieven
  Het whitepaper ‘Regionale samenwerking in de praktijk: verbinden en versterken van doe-coalities en burgerinitiatieven’ is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040. Regionale samenwerking wordt door veel betrokkenen gezien als een belangrijke hoeksteen in de ouder wordende samenleving. Niet alleen binnen het zorgdomein, maar ook tussen het gemeentelijk domein en het zorgdomein is samenwerking van belang om de gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen en (zwaardere) zorg te voorkomen. In dit paper analyseren we samenstelling en werking van doe-coalities en burgerinitiatieven, onderzoeken ervaren voordelen en belemmeringen en doen aanbevelingen voor verdere stappen in het ondersteunen van deze regionalisering.
 • Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Deze bundeling van inzichten is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040 en gaat over de rol van technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving en de belangrijkste aandachtsgebieden voor de toekomst. De inhoud van dit paper vormde input voor de transformatieagenda van het programma Ouder Worden 2040 die op 21 april 2022 is verschenen.
 • Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving
  Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving
  Op weg naar de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving hebben we een traject bewandeld dat bestaat uit vier fasen. Deze publicatie vormt een bundeling van de opbrengsten en inzichten van dit traject.
 • Stervelingen. Beter samenleven met de dood.
  Stervelingen. Beter samenleven met de dood.
  In dit inspiratieadvies onderzoekt de RVS of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood. Dat is niet alleen een opdracht voor beleidsmakers. In dit advies stellen ze de vraag hoe we elkaar als samenleving beter kunnen ondersteunen bij sterven en rouwen.
 • Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Ter verdieping van het thema ‘Technologie en digitalisering’ binnen het programma Ouder Worden 2040 hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg voor ouderen.
 • Landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021
  Landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021
  De zorgkantoren hebben voor alle regio’s in kaart gebracht wat de benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen is om in de groeiende zorgvraag te voorzien.
 • Advies Raad van Ouderen – Thuis in de wijk nu en straks!
  Advies Raad van Ouderen – Thuis in de wijk nu en straks!
  In het advies ‘Thuis in de wijk, nu en straks!’ schetst de Raad van Ouderen de tevredenheid van ouderen met hun wijk (het dorp of de stad) en geeft concrete adviezen om hun welbevinden in de toekomst te bevorderen.
 • ‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig leven en sterven in de laatste levensfase
  ‘De laatste 1.000 dagen’: voorbereiden op waardig leven en sterven in de laatste levensfase
  Het whitepaper ‘De laatste 1.000 dagen’ is onderdeel van het programma Ouder Worden 2040 en gaat in op allerlei aspecten rondom een waardig levenseinde. ‘De laatste 1.000 dagen’ verwijst naar een concept geïntroduceerd door Machteld Huber. Het refereert aan een goede voorbereiding op de laatste levensfase: Hoe word ik oud? Hoe bereid ik me voor op doodgaan? Wat moet ik nog opruimen in dit leven?
 • Kiezen voor houdbare zorg
  Kiezen voor houdbare zorg
  In dit rapport pleit de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) voor weloverwogen, heldere keuzes met betrekking tot zorg om daarmee brede gezondheidswinst te behalen.
 • Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving
  Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving
  Voor het programma Ouder Worden 2040 zijn trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die betekenisvol zijn voor de toekomst van onze ouder wordende samenleving. Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s.
 • Beter benutten bestaande woningbouw
  Beter benutten bestaande woningbouw
  Dit rapport van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 behandelt zowel de belemmeringen als de kansen om de bestaande woningvoorraad effectiever en intensiever te gebruiken.
 • Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II
  Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II
  Dit vervolgonderzoek van TNO beschrijft de benodigde capaciteit van de verpleeghuiszorg, zowel landelijk als regionaal, en de effecten van trends op de behoefte aan verpleegzorg.
 • Advies Raad van Ouderen voorbereiden op ouder worden
  Advies Raad van Ouderen voorbereiden op ouder worden
  Dit rapport is een advies van de Raad van Ouderen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De raad noemt in zijn advies dat ouderen zelf vooral een rol hebben om hierover met elkaar en hun naasten te spreken via lokale ontmoetingen en activiteiten. Ook adviseert de Raad gebruik te maken van de al ontwikkelde goede voorbeelden.
 • Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
  Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
  Een rapport van SCP over zingeving, creativiteit en de manieren om de veerkracht en levensvaardigheden van kwetsbare mensen te ontwikkelen, met als doel dat zij gelukkig ouder kunnen worden in een veranderende samenleving.
 • Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg
  Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg
  In opdracht van het ministerie van VWS hebben adviesbureau Significant Public en Vilans tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart gebracht. In dit rapport worden 13 technologieën gepresenteerd die relevant zijn voor zorgorganisaties.
 • Gezondheidsverschillen voorbij
  Gezondheidsverschillen voorbij
  In deze publicatie van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) staan de gezondheidsverschillen in de samenleving centraal. De RVS adviseert om een brede blik te gebruiken en daarmee de bestaande verschillen en achterstanden te verkleinen.
 • Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Dit rapport van Actiz biedt inzicht in de uitdagingen waar de verpleeghuiszorg mee wordt geconfronteerd: onder andere de contractering en de complexiteit zijn complex. Actiz pleit voor een integrale benadering voor de ouderenzorg om daarmee een balans te vinden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid aan de ene kant en stabiliteit en meerjarige zekerheid aan de andere kant.
 • Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040
  Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040
  Dit verkennende rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zowel de geraamde toename in mantelzorgontvangers als de verwachte groei van mantelzorg aan leeftijdsgenoten zien.
 • Dialoognota Ouder Worden 2020-2040
  Dialoognota Ouder Worden 2020-2040
  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 gepubliceerd om het gesprek aan te gaan over mogelijke beleidsopties die kunnen bijdragen aan ouder worden richting 2040.
 • Brief aan de Tweede Kamer over de Dialoognota
  Brief aan de Tweede Kamer over de Dialoognota
  Eind april heeft minister de Jonge de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 met de resultaten van de veldraadpleging aan de Tweede Kamer verzonden.
 • Verslag van de veldraadpleging Dialoognota
  Verslag van de veldraadpleging Dialoognota
  Een samenvattend overzicht van alle reacties, bijdragen, opvattingen en ideeën die zijn gedeeld tijdens de dialoogbijeenkomsten in de Week van de Dialoog (feb 2021) en via een digitale raadpleging over de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 van het ministerie van VWS.
 • De derde levensfase: het geschenk van de eeuw
  De derde levensfase: het geschenk van de eeuw
  In het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ schrijft de RVS dat in het huidige maatschappelijke debat en ik beleid de waarde van de derde levensfase te weinig aandacht krijgt.
 • Zorg op afstand dichterbij?
  Zorg op afstand dichterbij?
  In dit adviesrapport gaat de RVS in op de vraag hoe de snelle en zinvolle ontwikkelingen van de digitale zorg (mede op gang gekomen door de coronacrisis) op een goede manier kunnen continueren.
 • Onder dementieprofessoren: Een overzicht van hun werk en inzichten
  Onder dementieprofessoren: Een overzicht van hun werk en inzichten
  Dit E-boek omvat een bundeling van interviews die hoogleraar Robert Huijsman hield met hoogleraren dementie in Nederland. Deze bundel, mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en Vilans, geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld.
 • Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen
  Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen
  De SER-rapportage omvat een verslag van activiteiten die de SER het tweede jaar (najaar 2019 – najaar 2020) van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft opgepakt, samen met alle partners uit het LLO-netwerk.
 • Witboek: Ouderen, zorg en wonen
  Witboek: Ouderen, zorg en wonen
  In dit witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Verschillende betrokken deskundigen voorzien de feiten, cijfers en trends van commentaar.
 • Ouderen Langer Zelfstandig Thuis! Maar hoe dan?
  Ouderen Langer Zelfstandig Thuis! Maar hoe dan?
  Deze publicatie van het Ben Sajet Centrum is een kennisbundeling voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.
 • Samen en oud in 2030
  Samen en oud in 2030
  Op verzoek van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de notitie 'Samen en oud in 2030'. Het centrale vraagstuk in deze notitie: hoe kunnen ouderen blijven participeren in onze samenleving, terwijl de kosten voor hun verzorging (enigszins) binnen de perken blijven.
 • Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs
  Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs
  In dit rapport van NIDI en Centraal Bureau voor de Statistiek worden zeven varianten voor de mogelijke samenstelling van de Nederlandse bevolking in 2050 gepresenteerd.
 • Applaus is niet genoeg
  Applaus is niet genoeg
  De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft onderzocht wat er nodig is om te zorgen dat zorgverleners hun werk goed kunnen en blijven doen. In dit rapport doet de RVS aanbevelingen om de uitstroom van zorgverleners een halt toe te roepen.
 • Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen
  Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen
  De working paper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen brengt de ervaringen uit Denemarken, Duitsland, Engeland en Japan in kaart. Eén van de conclusies bestaat uit het advies aan de overheid om, in dialoog met alle belanghebbenden, een realistisch langetermijnvisie te ontwikkelen om de langdurige zorg voor ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken.
 • Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies
  Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies
  Het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies is een advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.
 • Leren & ontwikkelen en de bijdrage aan van werk-naar-werk
  Leren & ontwikkelen en de bijdrage aan van werk-naar-werk
  Wat kunnen we leren van bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en van werk (en werkloosheid) naar werk en wat is nodig voor opschaling hiervan in de crisis- en herstart fase. Dit kennisdocument is opgesteld op verzoek van de Denktank Coronacrisis, geïnitieerd door de SER.
 • Bevorderen van brede welvaart in de regio: Keuzes voor beleid
  Bevorderen van brede welvaart in de regio: Keuzes voor beleid
  Brede welvaart geeft een inkijk in hoe het met de inwoners in een regio gaat, maar vraagt om keuzes. Dit rapport beschrijft de meerwaarde van brede welvaart voor regionaal beleid en de potentie ervan.
 • Ondernemen voor brede welvaart
  Ondernemen voor brede welvaart
  Rapport van VNO-NCW over ondernemen in de toekomst. Zorgen over de eigen toekomst en die van nieuwe generaties zich vertalen in maatschappelijke polarisatie en spanningen tussen politiek, bedrijfsleven en samenleving.
 • Technologie en innovatie
  Technologie en innovatie
  Dit rapport bevat inspiratie en bouwstenen voor de Nederlandse economie om waardevolle oplossingen rondom technologie en innovatie in te zetten.
 • Gemeenten van de toekomst
  Gemeenten van de toekomst
  Deze publicatie over de drie decentralisaties bevat informatie rondom de trends & ontwikkelingen op demografisch, economisch, politiek, ecologisch, sociaal maatschappelijk en technologisch gebied.
 • Macro-economische verkenning
  Macro-economische verkenning
  Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau, onzekerheden rondom corona zijn hierin meegenomen.
 • Milieu en duurzame energie
  Milieu en duurzame energie
  Dit rapport bevat een beschrijving van de houding van Nederlanders tegenover duurzame energie. Wordt energiebewust gedrag gedreven door kostenbesparing of het hechten van belang aan het milieu?
 • Maatschappij in beweging: Ontwikkelingen in wonen en werken en gevolgen voor woon-werkverkeer
  Maatschappij in beweging: Ontwikkelingen in wonen en werken en gevolgen voor woon-werkverkeer
  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) met een kwalitatieve beschrijving van maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen rondom het woon-werkverkeer in Nederland.
 • Voorbij de tweedeling
  Voorbij de tweedeling
  Werken aan maatschappelijk waarde contact. Deze publicatie beschrijft de huidige tweedeling in ons land en wat we eraan kunnen veranderen.
 • Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.
  Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid.
  Zelfredzaamheid wordt steeds vaker van burgers verwacht op het gebied van verschillende domeinen. Dit rapport van de WRR vraagt aandacht voor niet-cognitieve vermogens.
 • Sociaal-economische tweedeling effectief te lijf. Maar hoe?
  Sociaal-economische tweedeling effectief te lijf. Maar hoe?
  Dit artikel neemt de sociaal-economische status (SES) als uitgangspunt, ofwel ieder plaats op de maatschappelijke ladder bekeken vanuit een sociaal en economisch standpunt. Een aantal feiten en cijfers staan kort en bondig op een rij. Trends & Ontwikkelingen rondom de tweedeling.
 • Volksgezondheid Toekomst Verkenning
  Volksgezondheid Toekomst Verkenning
  De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de volksgezondheid en zorg in Nederland. Deze inzichten vormen de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid van het ministerie van VWS en voor het lokale volksgezondheidsbeleid. De VTV wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Het RIVM werkt hierbij samen met veel partijen in het veld.
 • Grenzen aan solidariteit
  Grenzen aan solidariteit
  Bijdrage over solidariteit waarin de voorwaarden, vormgeving van en mogelijke bedreigingen worden besproken. Hoe solidariteit het fundament vormt voor sociale zekerheid.
 • Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang?
  Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang?
  Factsheet over goede ouderenzorg. De variatie die er bij ouderen bestaat wordt besproken en de gevolgen voor de behoeften en zorg. Ook goede preventieve ouderenzorg komt aan bod.
 • Zorgmonitor 2019: Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte: 2005-2018
  Zorgmonitor 2019: Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte: 2005-2018
  Zorgmonitor van Nivel over de ontwikkelingen tussen 2005 en 2018 in de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Monitor Zorg en participatie van mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking’ van het Ministerie van VWS en SZW.
 • Advies over campagne herwaardering ouderen
  Advies over campagne herwaardering ouderen
  Advies van de Raad van Ouderen aan de regering om ouderen te herwaarderen en te laten zien op welke manier ze nog bij kunnen dragen aan de samenleving.
 • Persoonsgerichte zorg vraagt om andere competenties
  Persoonsgerichte zorg vraagt om andere competenties
  Publicatie van Vilans over meer persoonsgerichte zorg aan te gaan bieden i.p.v. diseasemanagement. Hierbij krijgt de patiënt meer eigen regie en worden consulten meer persoonlijke gesprekken.
 • Ontwikkeling Mobiliteit
  Ontwikkeling Mobiliteit
  Notitie over toekomstbestendige mobiliteit. Er wordt een rustige ontwikkeling verwacht, met uitdagingen op het gebied van mobiliteit binnen en tussen steden, het openbaar vervoer en het vracht- en bestelverkeer.
 • Trends in mobiliteit
  Trends in mobiliteit
  Rapport over de trends in mobiliteit in 2018. Het gaat o.a. over nieuwe technologieën en diensten die een rol zullen gaan spelen in bereikbaarheidsproblemen.
 • Kerncijfers mobiliteit
  Kerncijfers mobiliteit
  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid over de ontwikkeling van mobiliteit in Nederland. De invloed van de coronacrisis hierop wordt ook beschreven.
 • Trends en ontwikkelingen
  Trends en ontwikkelingen
  Trends en ontwikkelingen over de mobiliteit in Nederland. Nederland hoort tot de wereldtop in mobiliteit.
 • Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam
  Schets Mobiliteit naar 2040: veilig, robuust, duurzaam
  Schets om een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem te realiseren. Er wordt richting gegeven aan het denken en handelen op het gebied van mobiliteit, en kansen worden verkend.
 • Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief
  Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief
  Onderzoek naar de ervaren knelpunten van ouderen die thuis wonen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een mensenrechtelijk perspectief.
 • Trends in Veiligheid 2020
  Trends in Veiligheid 2020
  Rapport van Capgemini over trends in veiligheid in 2020. Het belangrijkste thema in het rapport is ‘Samen Veilig’. Investeren in innovatieve technologie kan vernieuwing en verandering teweeg brengen in het veiligheidsdomein.
 • Jaarverslag VNG
  Jaarverslag VNG
  Jaarverslag van 2019 van VNG. Over het verbeteren van uitvoering met goede randvoorwaarden en stabiele financiën in samenwerking met het Rijk.
 • De veranderende gemeente: de praktijk van gemeentelijke verandering en ontwikkeling
  De veranderende gemeente: de praktijk van gemeentelijke verandering en ontwikkeling
  Boek van Thijs Hofman over veranderende gemeentes.
 • Expertgroep: future retail city center
  Expertgroep: future retail city center
  Hoofdstuk over een aantrekkelijke binnenstad. Met aandacht voor het belang van collectieve interventies in winkelgebieden.
 • Groen in de ouderenzorg. Utrechtse Wetenschapswinkels, voor maatschappijgericht onderzoek
  Groen in de ouderenzorg. Utrechtse Wetenschapswinkels, voor maatschappijgericht onderzoek
  Verkennend onderzoek naar de effecten van natuurbeleving op ouderen. Er is specifiek gekeken naar ‘groene’ activiteiten binnen de intramurale zorg.
 • Morbidity is related to a green living environment
  Morbidity is related to a green living environment
  Onderzoek naar de relatie tussen leefomgeving en morbiditeit.
 • Green space, urbanity, and health: how strong is the relation?
  Green space, urbanity, and health: how strong is the relation?
  Onderzoek naar de relatie tussen een groene omgeving en de ervaren gezondheid. Er wordt gedifferentieerd voor verschillende leeftijden, sociaaleconomische status en leefgebied (stad, platteland).
 • Richtlijn Gezonde Woningbouw
  Richtlijn Gezonde Woningbouw
  Richtlijn ‘Gezonde Woningbouw’ van het RIVM over de toenemende vraag (o.a. vanuit de markt) naar een gezond binnenmilieu en een gezonde omgeving.
 • Aan de slag met sociale netwerken
  Aan de slag met sociale netwerken
  Rapport van Movisie over het werken met sociale netwerken, met praktijkvoorbeelden uit de zorg.
 • Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving
  Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving
  Rapport van de GGD Amsterdam over vergroening en luchtkwaliteit in de stad. Er wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de luchtkwaliteit in dichtbevolkte drukke straten door aanplanting van groen.
 • Kwetsbaar en Zelfstandig – Onderzoek Woonservicegebieden
  Kwetsbaar en Zelfstandig – Onderzoek Woonservicegebieden
  Onderzoek bij tien woonservicegebieden naar effecten van deze gebieden voor ouderen. Er is gekeken naar de effecten rondom zelfstandig wonen, gezondheid, welbevinden, gebruik van en ervaringen met informele en formele zorg.
 • Waardering voor de buitenruimte
  Waardering voor de buitenruimte
  Notitie over de buitenruimte bij woningen. Door de coronapandemie is de aandacht voor buitenruimte van woningen toegenomen. Hiervoor was er nog een afname te zien in de waardering voor de buitenruimte.
 • Het bouwproces van nieuwe woningen
  Het bouwproces van nieuwe woningen
  Boek over vraag en aanbod van nieuwe woningen in Nederland. De invloed van gemeentes en provincies worden hierin ook belicht. Deze lokale overheden blijken de woningbouw te remmen.
 • Dwarsdoorsnede van het flexwonen
  Dwarsdoorsnede van het flexwonen
  Factsheets over thema’s en projecten over zogenaamde flexwoningen. Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen, kantoorpanden die getransformeerd worden tot woningen, tijdelijke huurcontracten en gemengde wooncomplexen.
 • Community care: de uitdaging voor Nederland
  Community care: de uitdaging voor Nederland
  Community care is de ondersteuning van mensen die moeilijk mee komen in de samenleving. Er wordt gekeken wat er nodig is om deze community care in Nederland te laten slagen.
 • Huishoudensprognose 2018-2060
  Huishoudensprognose 2018-2060
  Prognose over de verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huishoudens. Tot 2060 neemt het aantal huishoudens toe met bijna 1 miljoen. Dit komt vooral door een sterke toename in éénpersoonshuishoudens.
 • Elderly care and housing demand in the EU
  Elderly care and housing demand in the EU
  Rapport over de woonvraag van ouderen binnen Europa. Vergeleken wordt tussen elf verschillende landen waar huisvesting het meest veelbelovend is.
 • Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg
  Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg
  Rapport over de prognose van de capaciteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Er wordt besproken waar behoefte aan is en hoe veel capaciteit er nodig is voor de komende 20 jaar in Nederland.
 • Woningbouw – opgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties
  Woningbouw – opgave tot 2035 en investeringscapaciteit corporaties
  Rapport over de woningbouwopgave tot 2035 en de investeringscapaciteit van corporaties. De uitbreidingsvraag valt vooral onder de private sector, terwijl de vervangingsvraag vooral onder de corporaties valt.
 • Wonen en gevoelens van onbehagen?
  Wonen en gevoelens van onbehagen?
  Rapport over de problemen op de woningmarkt die door verschillende groepen worden ervaren. De studie naar het gevoel van onbehagen door de beperkte mogelijkheden op de woningmarkt is gedaan op verzoek van de WRR.
 • Investeren in de Nederlandse woningmarkt
  Investeren in de Nederlandse woningmarkt
  Rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw met een overzicht van investeringsopgaves in 12 provincies. Er is in kaart gebracht wat de vraag en het planaanbod is van nieuwe woningen tot 2025, plus de investeringen in de bestaande woningvoorraad tot 2030.
 • Ruimte voor flexwoningen
  Ruimte voor flexwoningen
  o Onderzoek naar de ruimtelijk voorwaarden van flexwoningen om aan de behoefte aan betaalbare woonruimte te voorzien
 • Hoe gezondheidsvaardig is Nederland?
  Hoe gezondheidsvaardig is Nederland?
  Korte factsheet van Nivel over de gezondheidsvaardigheden in Nederland. Gezondheidsvaardigheid zijn belangrijke determinanten van gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 • Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV)
  Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV)
  Korte factsheet van Pharos over de sociaaleconomische gezondheidsverschillen (uitgedrukt in sociaal economische status) in de maatschappij.
 • Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Rapport van ActiZ over contractering in de verpleeghuiszorg en de complexiteit van bekostiging die daarbij komt kijken. Het gaat onder ander over ontwikkelingen in de Wlz en Wlz zorginkoop.
 • Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk
  Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk
  Factsheet van het RIVM over het gebruik van bredere gezondheidsconcepten, waar het niet enkel meer gaat over lichamelijke gezondheid, maar ook over welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving.
 • Zorg voor je gezondheid!
  Zorg voor je gezondheid!
  Een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg over een verandering van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Focus op mee blijven doen in de samenleving en eigen regie over je gezondheid.
 • De veranderende rol van de zorgprofessional in de intramurale ouderenzorg
  De veranderende rol van de zorgprofessional in de intramurale ouderenzorg
  Rapport van Waardigheid en Trots over de verandering van de rol van zorgprofessionals. Ze onderzochten welke factoren van belang zijn in de langdurige zorg binnen de nieuwe rol van de zorgprofessionals.
 • Social determinants of health inequalities.
  Social determinants of health inequalities.
  Onderzoek naar de sociale factoren die een rol spelen bij gezondheidsniveau binnen verschillende landen. Deze sociale factoren spelen voornamelijk een rol bij de verspreiding van ziekten.
 • 65-plussers maken de helft van alle zorgkosten.
  65-plussers maken de helft van alle zorgkosten.
  Rapport over de ouderzorg in Nederland waarbij de huidige en toekomstige zorgkosten zijn geanalyseerd.
 • Toekomstverkenning zorguitgaven 2015-2060
  Toekomstverkenning zorguitgaven 2015-2060
  Toekomstverkenning van het RIVM naar de zorgkosten in tot 2060. Ieder jaar zullen de zorgkosten met ongeveer 2,8% per jaar toenemen. Na 2035 zal de invloed van de vergrijzing toenemen.
 • Scenario’s ouderenzorg in beeld.
  Scenario’s ouderenzorg in beeld.
  Rapport van ActiZ over de groei van ouderenzorg richting 2040. Het aandeel van de ouderenzorg in de Nederlandse economie zal ook toenemen.
 • Blijvende bron van zorg
  Blijvende bron van zorg
  Rapport over de ontwikkelingen op het gebied van mantelzorgers tussen 2014 en 2019. De publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau kijkt naar de verschillende opvattingen over mantelzorgen.
 • Friese Preventie Aanpak
  Friese Preventie Aanpak
  De Friese Preventie Aanpak is een vertaling van het Nationaal Preventieakkoord in Friese context. Hierin wordt ook de lokale aanpak onderstreept.
 • Analyse kwaliteitsverslagen verpleeghuizen
  Analyse kwaliteitsverslagen verpleeghuizen
  Analyse van de belangrijkste thema’s binnen kwaliteitsverslagen verpleeghuizen in 2018. Belangrijke trends binnen de sector zijn op deze manier geïdentificeerd.
 • Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg
  Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg
  Rapport over de trends binnen de palliatieve zorg, waarin ook inzichten zijn meegenomen vanuit de COVID-19 pandemie.
 • Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg
  Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg
  Rapport over het waarborgen van kwaliteit en veiligheid bij persoonsgerichte verpleeghuiszorg.
 • Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen
  Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen
  Inventarisatie van het RIVM naar de risico’s en mogelijke interventiestrategieën bij polyfarmacie bij kwetsbare ouderen. Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen en de medicatieveiligheid moet verbeterd worden.
 • Van asielzoeker naar zorgverlener
  Van asielzoeker naar zorgverlener
  Verkenning van de inzetbaarheid van asielmigranten om bij te dragen aan de extra handen die nodig zijn in de zorg. De adviesraad adviseert de overheid en zorgorganisaties dat ze deze mensen een betere kans moeten geven.
 • Preventie in de zorg
  Preventie in de zorg
  Onderzoek van het RIVM naar preventie in de zorg. De effecten, kosten en succesfactoren van preventie in de zorg zijn bekeken voor zes verdiepende onderdelen. Dit onderzoek is onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning.
 • The art of life and death: 14 year follow-up analyses of associations between arts engagement and mortality in the English Longitudinal Study of Ageing
  The art of life and death: 14 year follow-up analyses of associations between arts engagement and mortality in the English Longitudinal Study of Ageing
  Onderzoek naar de associatie tussen kunst en sterfelijkheid. Betrokkenheid met kunst werkt beschermend voor lang leven bij ouderen
 • Ouderen en stijgende welvaart stuwen groei Leisure
  Ouderen en stijgende welvaart stuwen groei Leisure
  Prognose van de sector Leisure. In 2019 was er een vertraagde groei in de sector te zien. Ouderen dragen bij aan de groei van de sector richting de toekomst.
 • Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen
  Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen
  De overheid gaat uit van autonome burgers, die zelfredzaam zijn en zelfstandig functioneren. De vraag is echter of dit ook een goede aanname is voor het ouderenbeleid.
 • Iedereen aan zet. Trends voor overheidscommunicatie 2019
  Iedereen aan zet. Trends voor overheidscommunicatie 2019
  Trendrapport die relevante trends laat zien voor overheidscommunicatie. Woke, overheidsburnout en fake news komen hierin aan bod.
 • Social Enterprise Monitor 2020
  Social Enterprise Monitor 2020
  Deze monitor bevat resultaten over de status en ontwikkelingen van ondernemingen in Nederland. O.a. missies, financiële zelfstandigheid en (maatschappelijk) impact worden gepresenteerd.
 • The social enterprise in a world disrupted
  The social enterprise in a world disrupted
  Rapport over een mensgerichte aanpak bij bedrijven. Alle vragen, problemen en beslissingen maken vanuit die aanpak.
 • Trendrapport Vitaliteit op de werkvloer
  Trendrapport Vitaliteit op de werkvloer
  Trendrapport om te motiveren en inspireren om actief met vitaliteit van medewerkers aan de slag te gaan. Het gaat bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s binnen de organisatie en duurzame inzetbaarheid.
 • Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht
  Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht
  Voor een brede welvaart is goed werk nodig. Het rapport formuleert drie condities voor goed werk, passend bij wensen van de Nederlandse samenleving en de aard van de economie.
 • Werkintensivering van beroepen
  Werkintensivering van beroepen
  In deze publicatie wordt middels een kwalitatief onderzoek de ontwikkeling van werkintensivering van zes beroepen in Nederland bekeken.
 • ‘Grijs’ ondernemerschap
  ‘Grijs’ ondernemerschap
  Een artikel van Geron over motivatie van ouderen ondernemers. Steeds vaker starten mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben nog een onderneming.
 • De vierde pensioenszuil in Nederland, toen en nu
  De vierde pensioenszuil in Nederland, toen en nu
  Een artikel van Geron over de arbeidsparticipatie onder ouderen van 55+. Over de vierde pensioenzuil om het arbeidzame leven te verlengen door betaald werk.
 • Actieonderzoek ‘De Trotse Professional’
  Actieonderzoek ‘De Trotse Professional’
  Resultaten actieonderzoek ‘De Trotse Professional’ van het Kennisprogramma Waardigheid & Trots, dat de kwaliteit in de langdurige ouderenzorg wil verbeteren. Er worden verschillende casussen beschreven.
 • Werknemerenquête zorg en welzijn 2019
  Werknemerenquête zorg en welzijn 2019
  Werknemersenquête onder ongeveer 1,3 miljoen werknemers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn, is uitgevoerd door het onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) in opdracht van het ministerie van VWS. Het onderzoeksprogramma gaat o.a. over continue dataverzameling en toekomstprognose.
 • Werknemerenquête zorg en welzijn 2017
  Werknemerenquête zorg en welzijn 2017
  Werknemersenquête onder ongeveer 1,3 miljoen werknemers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn, is uitgevoerd door het onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) in opdracht van het ministerie van VWS. Het onderzoeksprogramma gaat o.a. over continue dataverzameling en toekomstprognose.
 • Oud Geleerd Jong Gedaan, Jaarverslag 2020
  Oud Geleerd Jong Gedaan, Jaarverslag 2020
  Financieel jaarverslag van OGJG waarin de coronapandemie centraal stond.
 • Bijscholen: Vertrouwen bouwen in een onzekere wereld. Talent trends 2020
  Bijscholen: Vertrouwen bouwen in een onzekere wereld. Talent trends 2020
  Rapport over de voordelen van bijscholing van je bedrijf richting de digitale toekomst. Een mensgerichte aanpak geeft vertrouwen in moeilijke tijden, bedrijven die hierin investeren creëren een sterke bedrijfscultuur.
 • Private scholingsmiddelen
  Private scholingsmiddelen
  Digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden en middelen. Dit overzicht is belangrijk voor een leven lang ontwikkelen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.