Ouder Worden 2040 stimuleert kennisuitwisseling. Wij betrekken bij de maatschappelijke dialoog bestaande onderzoeken, feiten, trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van ouder worden in Nederland.

 

FilterAllesGezondheid Welzijn ZorgLeefomgevingLeren Werk InkomenuitgelichtWonenZingeving Meedoen Vrije tijd
 • Stervelingen. Beter samenleven met de dood.
  Stervelingen. Beter samenleven met de dood.
  In dit inspiratieadvies onderzoekt de RVS of en hoe we beter kunnen samenleven met de dood. Dat is niet alleen een opdracht voor beleidsmakers. In dit advies stellen ze de vraag hoe we elkaar als samenleving beter kunnen ondersteunen bij sterven en rouwen.
 • Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving
  Ter verdieping van het thema ‘Technologie en digitalisering’ binnen het programma Ouder Worden 2040 hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg voor ouderen.
 • Landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021
  Landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021
  De zorgkantoren hebben voor alle regio’s in kaart gebracht wat de benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen is om in de groeiende zorgvraag te voorzien.
 • Advies Raad van Ouderen – Thuis in de wijk nu en straks!
  Advies Raad van Ouderen – Thuis in de wijk nu en straks!
  In het advies ‘Thuis in de wijk, nu en straks!’ schetst de Raad van Ouderen de tevredenheid van ouderen met hun wijk (het dorp of de stad) en geeft concrete adviezen om hun welbevinden in de toekomst te bevorderen.
 • Kiezen voor houdbare zorg
  Kiezen voor houdbare zorg
  In dit rapport pleit de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) voor weloverwogen, heldere keuzes met betrekking tot zorg om daarmee brede gezondheidswinst te behalen.
 • Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving
  Trends en ontwikkelingen in de ouder wordende samenleving
  Voor het programma Ouder Worden 2040 zijn trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die betekenisvol zijn voor de toekomst van onze ouder wordende samenleving. Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s.
 • Beter benutten bestaande woningbouw
  Beter benutten bestaande woningbouw
  Dit rapport van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 behandelt zowel de belemmeringen als de kansen om de bestaande woningvoorraad effectiever en intensiever te gebruiken.
 • Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II
  Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II
  Dit vervolgonderzoek van TNO beschrijft de benodigde capaciteit van de verpleeghuiszorg, zowel landelijk als regionaal, en de effecten van trends op de behoefte aan verpleegzorg.
 • Advies Raad van Ouderen voorbereiden op ouder worden
  Advies Raad van Ouderen voorbereiden op ouder worden
  Dit rapport is een advies van de Raad van Ouderen over ‘Voorbereiden op ouder worden’. De raad noemt in zijn advies dat ouderen zelf vooral een rol hebben om hierover met elkaar en hun naasten te spreken via lokale ontmoetingen en activiteiten. Ook adviseert de Raad gebruik te maken van de al ontwikkelde goede voorbeelden.
 • Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
  Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving
  Een rapport van SCP over zingeving, creativiteit en de manieren om de veerkracht en levensvaardigheden van kwetsbare mensen te ontwikkelen, met als doel dat zij gelukkig ouder kunnen worden in een veranderende samenleving.
 • Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg
  Tijdsbesparende technologieën in de ouderenzorg
  In opdracht van het ministerie van VWS hebben adviesbureau Significant Public en Vilans tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart gebracht. In dit rapport worden 13 technologieën gepresenteerd die relevant zijn voor zorgorganisaties.
 • Gezondheidsverschillen voorbij
  Gezondheidsverschillen voorbij
  In deze publicatie van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) staan de gezondheidsverschillen in de samenleving centraal. De RVS adviseert om een brede blik te gebruiken en daarmee de bestaande verschillen en achterstanden te verkleinen.
 • Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Inzicht in de complexiteit van de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg
  Dit rapport van Actiz biedt inzicht in de uitdagingen waar de verpleeghuiszorg mee wordt geconfronteerd: onder andere de contractering en de complexiteit zijn complex. Actiz pleit voor een integrale benadering voor de ouderenzorg om daarmee een balans te vinden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid aan de ene kant en stabiliteit en meerjarige zekerheid aan de andere kant.
 • Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040
  Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040
  Dit verkennende rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zowel de geraamde toename in mantelzorgontvangers als de verwachte groei van mantelzorg aan leeftijdsgenoten zien.
 • Dialoognota Ouder Worden 2020-2040
  Dialoognota Ouder Worden 2020-2040
  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 gepubliceerd om het gesprek aan te gaan over mogelijke beleidsopties die kunnen bijdragen aan ouder worden richting 2040.
 • Brief aan de Tweede Kamer over de Dialoognota
  Brief aan de Tweede Kamer over de Dialoognota
  Eind april heeft minister de Jonge de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 met de resultaten van de veldraadpleging aan de Tweede Kamer verzonden.
 • Verslag van de veldraadpleging Dialoognota
  Verslag van de veldraadpleging Dialoognota
  Een samenvattend overzicht van alle reacties, bijdragen, opvattingen en ideeën die zijn gedeeld tijdens de dialoogbijeenkomsten in de Week van de Dialoog (feb 2021) en via een digitale raadpleging over de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 van het ministerie van VWS.
 • De derde levensfase: het geschenk van de eeuw
  De derde levensfase: het geschenk van de eeuw
  In het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ schrijft de RVS dat in het huidige maatschappelijke debat en ik beleid de waarde van de derde levensfase te weinig aandacht krijgt.
 • Zorg op afstand dichterbij?
  Zorg op afstand dichterbij?
  In dit adviesrapport gaat de RVS in op de vraag hoe de snelle en zinvolle ontwikkelingen van de digitale zorg (mede op gang gekomen door de coronacrisis) op een goede manier kunnen continueren.
 • Onder dementieprofessoren: Een overzicht van hun werk en inzichten
  Onder dementieprofessoren: Een overzicht van hun werk en inzichten
  Dit E-boek omvat een bundeling van interviews die hoogleraar Robert Huijsman hield met hoogleraren dementie in Nederland. Deze bundel, mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland en Vilans, geeft een uniek overzicht van alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld.
 • Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen
  Voortgangsrapportage SER Actie-agenda Leven Lang ontwikkelen
  De SER-rapportage omvat een verslag van activiteiten die de SER het tweede jaar (najaar 2019 – najaar 2020) van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft opgepakt, samen met alle partners uit het LLO-netwerk.
 • Witboek: Ouderen, zorg en wonen
  Witboek: Ouderen, zorg en wonen
  In dit witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Verschillende betrokken deskundigen voorzien de feiten, cijfers en trends van commentaar.
 • Ouderen Langer Zelfstandig Thuis! Maar hoe dan?
  Ouderen Langer Zelfstandig Thuis! Maar hoe dan?
  Deze publicatie van het Ben Sajet Centrum is een kennisbundeling voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.
 • Samen en oud in 2030
  Samen en oud in 2030
  Op verzoek van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de notitie 'Samen en oud in 2030'. Het centrale vraagstuk in deze notitie: hoe kunnen ouderen blijven participeren in onze samenleving, terwijl de kosten voor hun verzorging (enigszins) binnen de perken blijven.
 • Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs
  Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs
  In dit rapport van NIDI en Centraal Bureau voor de Statistiek worden zeven varianten voor de mogelijke samenstelling van de Nederlandse bevolking in 2050 gepresenteerd.
 • Applaus is niet genoeg
  Applaus is niet genoeg
  De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft onderzocht wat er nodig is om te zorgen dat zorgverleners hun werk goed kunnen en blijven doen. In dit rapport doet de RVS aanbevelingen om de uitstroom van zorgverleners een halt toe te roepen.
 • Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen
  Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen
  De working paper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): Houdbare ouderenzorg – Ervaringen en lessen uit andere landen brengt de ervaringen uit Denemarken, Duitsland, Engeland en Japan in kaart. Eén van de conclusies bestaat uit het advies aan de overheid om, in dialoog met alle belanghebbenden, een realistisch langetermijnvisie te ontwikkelen om de langdurige zorg voor ouderen in Nederland toekomstbestendig te maken.
 • Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies
  Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies
  Het rapport Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies is een advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.